Solarna elektrana snage 5-10kW može pokriti godišnju potrošnju prosečnog domaćinstva u Srbiji.

Jedan od važnih faktora predstavlja i intenzitet sunčeve svetlosti od koje zavisi i količina proizvedene energije kojom će se podmirivati potrošnja uređaja. Takođe važno je napomenuti da Srbija ima jako dobre predispozicije za postavljanje solarnih sistema što u poslednje vreme rezultira sve većom zainteresovanošću, ugradnjom i instalacijom solarnih elektrana.

U maju ove godine konačno je donet Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Ovim zakonom uređuje se korišćenje energije iz obnovljivih izvora, ciljevi korišćenja energije iz obnovljivih izvora, način određivanja udela obnovljivih izvora energije Republike Srbije u bruto finalnoj potrošnji energije, integracija energije iz obnovljivih izvora na tržište, sistemi podsticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, garancije porekla električne energije, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju, korišćenje obnovljivih izvora energije u oblasti toplotne energije i oblasti saobraćaja, posebni postupci koji se odnose na izgradnju i priključenje energetskih objekata koji koriste obnovljive izvore energije, osnove mehanizama saradnje sa drugim državama u oblasti obnovljivih izvora energije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za obnovljive izvore energije.

Tehnički preduslovi za postavljanje solarne elektrane

Za ugradnju i projektovanje solarnih elektrana postoje dva različita sistema kao i željena struktura poručioca i plan koji želi da ostvari.

Kada je reč o tehničkim preduslovima za postavljanje solarnih sistema bitno je da postoji odgovarajuća površina krova ili zemljišta koja će biti dovoljna za instalaciju solarnog sistema određene veličine. Takođe je bitno da krov može izdržati težinu instalacije i da ne postoje nikakve fizičke prepreke koje će stvarati senku na solarnim panelima.

Prema geografskoj poziciji i reularnoj analitici, nalazimo (Srbija) se na severnoj hemisferi, solarni paneli maksimum proizvodnje dostižu orijentacijom ka jugu, a takođe su prihvatljive i ostale pozicije od istoka do zapada, dok se sever izbegava. U situacijama kada su paneli okrenuti prema istoku, odnosno zapadu, proizvodnja će biti smanjena za oko 10% u odnosu na to kada su postavljeni prema jugu, napominju stručnjaci.

Kada se govori o očekivanim uštedama mora se imati u vidu da li je solarni sistem dimenzionisan da podmiri celokupnu potrošnju električne energije ili njen deo, ovisno od plana i zahteva projekta.